CODUL DE CONDUITA EUROPEAN PENTRU MEDIATORI

CODUL DE CONDUITA EUROPEAN PENTRU MEDIATORI

Codul de conduită prezent stabilește un număr de principii pe care fiecare mediator se poate angaja în mod voluntar să le respecte, pe propria răspundere. Acest cod este destinat a fi aplicat în cazul tuturor tipurilor de mediere în materie civilă și comercială.

Organizațiile care furnizează servicii de mediere pot de asemenea să se angajeze să respecte acest cod, cerând acest lucru mediatorilor care lucrează sub egida acestora. Organizațiile au posibilitatea să pună la dispoziție informațiile privind măsurile pe care le iau pentru a promova respectarea codului de către fiecare mediator, de exemplu, prin intermediul formării, evaluării și monitorizării.

În sensul prezentului cod, medierea este definită ca fiind orice procedură în care două sau mai multe părți sunt de acord cu numirea unei părți terțe – denumită în cele ce urmează „mediator” – pentru a ajuta părțile la soluționarea unui litigiu prin ajungerea la un acord, fără a fi necesară o hotărâre judecătorească și indiferent de modul în care este denumită sau se face referire la respectiva procedură în fiecare stat membru.

În sensul prezentului cod, medierea este definită ca fiind orice procedură în care două sau mai multe părți sunt de acord cu numirea unei părți terțe – denumită în cele ce urmează „mediator” – pentru a ajuta părțile la soluționarea unui litigiu prin ajungerea la un acord, fără a fi necesară o hotărâre judecătorească și indiferent de modul în care este denumită sau se face referire la respectiva procedură în fiecare stat membru.

Respectarea codului nu aduce atingere legislației naționale sau normelor de reglementare a fiecărei profesii.

Este posibil ca organizațiile care furnizează servicii de mediere să dorească să dezvolte coduri mai detaliate, adaptate atât contextelor specifice ale fiecăreia sau tipurilor de servicii de mediere pe care le oferă, cât și în funcție de domenii specifice cum ar fi medierea familială sau medierea în domeniul activității de consum.

1. COMPETENŢĂ ŞI NUMIREA MEDIATORILOR

1.1 Competență

Mediatorii trebuie să fie competenți și să cunoască bine procesul de mediere. Aceștia trebuie să aibă o bună pregătire și să-și îmbunătățească în permanență cunoștințele teoretice și practice privind competențele de mediere, având în vedere standardele sau sistemele de acreditare în vigoare.

1.2 Numire

Mediatorul fixează de comun acord cu părțile datele la care poate avea loc medierea. Mediatorul trebuie să se asigure că are calificarea și competențele necesare pentru a realiza medierea înainte de a accepta numirea și, la cererea părților, să furnizeze acestora informații privind formarea și experiența sa.

1.3 Publicitate pentru serviciile de mediere

Mediatorii își pot face publicitate serviciilor oferite într-o manieră profesională, cinstită și demnă.

2. INDEPENDENŢĂ ŞI IMPARŢIALITATE

2.1 Independență și neutralitate

Înainte de a începe sau de a continua medierea, mediatorul trebuie să divulge toate circumstanțele de natură să îi afecteze independența sau să creeze un conflict de interese sau care pot fi considerate a avea un efect similar. Această obligație se menține pe tot parcursul procedurii.

Astfel de circumstanțe includ:

  • orice relație personală sau de afaceri cu una din părți;
  • orice interes financiar sau de altă natură, direct sau indirect, în legătură cu rezultatul medierii sau
  • faptul că mediatorul, sau orice membru al firmei sale, a acționat în altă calitate decât cea de mediator în favoarea uneia din părți.

În astfel de cazuri mediatorul nu poate accepta sau continua medierea decât dacă este sigur de faptul că este capabil să desfășoare medierea în deplină independență și neutralitate pentru garantarea unei imparțialități totale și dacă părțile își dau acordul expres.

2.2 Imparțialitate

Mediatorul acționează și face eforturi pentru a arăta întotdeauna imparțialitate în raport cu părțile implicate. Mediatorul se angajează să servească toate părțile într-un mod echitabil în cadrul procedurii de mediere.

3. ACORDUL, PROCEDURA, SOLUŢIONAREA MEDIERII ŞI REMUNERAREA MEDIATORULUI

3.1 Procedura

Mediatorul se asigură că părțile implicate în mediere înțeleg pe deplin caracteristicile procedurii de mediere și rolurile pe care le au atât mediatorul cât și părțile.

În special, mediatorul se asigură că, înainte de începerea medierii, părțile au înțeles și acceptat în mod expres termenii și condițiile acordului de mediere inclusiv, în special, toate dispozițiile aplicabile privind obligațiile de confidențialitate pe care le au atât mediatorul cât și părțile.

La cererea părților, acordul de mediere se redactează în scris.

Mediatorul asigură buna desfășurare a procedurilor, luând în considerare circumstanțele cauzei, inclusiv eventualele dezechilibre ale raporturilor de forțe și legislația în vigoare, orice doleanțe exprimate de părți cât și necesitatea unei soluționări rapide a litigiului. Părțile sunt libere să convină cu mediatorul, prin raportare la un set de norme sau la în alt mod, asupra manierei de desfășurare a medierii.

Dacă mediatorul consideră necesar, poate audia părțile separat.

3.2 Echitatea procedurii

Mediatorul se asigură că toate părțile au posibilitatea de a participa efectiv în cadrul procedurii.

Dacă este cazul, mediatorul informează părțile și poate înceta medierea atunci când:

  • soluționarea la care se ajunge i se pare inaplicabilă sau ilegală, având în vedere circumstanțele cauzei și competența mediatorului de a efectua o astfel de evaluare, sau
  • mediatorul consideră că sunt puține șanse să se ajungă la o soluționare în cazul continuării medierii

3.3 Finalizarea procedurii

Mediatorul ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate părțile își dau consimțământul cu privire la soluționarea propusă în perfectă cunoștință de cauză și că înțeleg pe deplin termenii.

Părțile se pot retrage de la mediere în orice moment fără a fi nevoie de motivarea deciziei.

Mediatorul poate, la cererea părților și în limitele competenței de care dispune, să informeze părțile asupra modului în care acestea pot să oficializeze acordul și asupra posibilităților ca acesta să devină executoriu.

3.4 Remunerarea mediatorului

Atunci când acest lucru nu este deja prevăzut, mediatorul trebuie, întotdeauna, să furnizeze părților informații complete privind modalitatea de remunerare pe care are intenția să o aplice. Acesta nu acceptă o mediere înainte ca toate părțile implicate să-și dea acordul asupra modalității de calcul a acestei remunerații.

4. CONFIDENŢIALITATE

Cu excepția unei obligații legale sau a unor motive de ordine publică, mediatorul respectă secretul profesional în ceea ce privește toate informațiile care rezultă din mediere sau sunt relative la aceasta, inclusiv faptul că medierea urmează să aibă loc sau a avut loc deja.

Cu excepția unei obligații legale, nicio informație divulgată mediatorului de către una din părți, cu titlu confidențial, nu este comunicată celorlalte părți fără permisiunea acesteia.

Orice persoana care se prezinta in fata judecatorului cu o cerere de chemare in judecata (in cazurile enumerate ma jos conform legii) va fi obligata sa prezinte un proces verbal de informare cu privire la avantajele medierii intocmit de catre un mediator autorizat.

Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei.

Cererile de chemare in judecata ale celor care nu indeplinesc aceasta cerinta a legii vor fi respinse ca inadmisibile.

Daca s-au prezentat in fata judecatorului si acesta le-a pus in vedere sa mearga sa se informeze, partile au acceptat sa mearga sa se informeze dar nu au participat la sedinta de informare, atunci partile sunt pasibile de pedeapsa cu amenda de la 50 la 700 lei.

Informarea despre procedura medierii si avantajele ei este gratuita si se poate realiza de catre mediatorii autorizati aflati in Tabloul Mediatorilor Autorizati. Informarea implica o sedinta de dicutii la care trebuie sa participe ambele parti. In situatia in care se prezinta doar una dintre parti mediatorul va invita si cealalta parte la informare. Daca cea de a doua parte refuza atunci mediatorul va consemna aceste aspecte in procesul verbal de informare pe care il va elibera partii prezente.

Aceste masuri au scopul de a degreva instantele de o mare parte din cazurile deduse judecatii , cazuri in care, dupa opinia multor judecatori, se poate ajunge mai usor la o solutie prin dialogul partilor cu ajutorul mediatorilor.

Alternativă de rezolvare a conflictelor în afara instanţei.

Rapidă – cel mult o lună, lipsita de stres, confidenţială si mult, mult mai ieftină. Onorariul mediatorului se împarte la doi sau la mai multi, in functie de numarul părţilor aflate în conflict, şi nu apar cheltuielile cu expertize, etc.